Partners

Samordnare:

Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italy)

Stiftelsen Hallgarten Franchetti- centrum för studier Villa Montesca, Italien.
“Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca” stiftelsen, också kallad “Fondazione Villa Montesca” och “Fondazione Centro Studi Villa Montesca” vårdar kunskapsarvet efter Centro Studi e Formazione Villa Montesca som grundades 2001. Villa Montesca var den plats där Maria Montessori 1909 organiserade ett seminarium som ledde till den första utgåvan av den vetenskapliga pedagogiska metoden som allmänt är känd som “Montessori metoden”.

Alice Hallgarten och Leopoldo Franchetti gjorde det till sin livsuppgift att föra kunskapstraditionen vidare och utveckla innovativa undervisningsmetoder och socialt arbete. Stiftelsen syftar till utveckla och främja Villa Montescas aktiviteter, såväl som att främja kunskap om det kulturella och vetenskapliga arv som Baronen och Baronessan Franchetti förmedlade, speciellt inom vetenskap, utbildning, och andra kulturella erfarenheter i Europa, men även kunskapsförmedling till omgivande landsortsskolor i städerna Montesca och Rovigliano.

Stiftelsen är nu för tiden internationellt erkänd för kvalitativ forskning och lärarutbildningsträning, informations teknologi och kommunikation, utbildning för europeisk integration och regionalt samarbete inom utbildning och kultur, lokalt, regionalt och på europeisk nivå.

Stiftelsen har en gedigen erfarenhet av att hantera team i tvärvetenskapliga projekt med forskare från Universitet och utbildningsorganisationer. Stiftelsen har en viktig roll regionalt, nationellt och på Europeisk nivå med att utveckla och främja livslångt lärande som ett verktyg för att förbättra och stärka sociala och arbetsmöjligheter i linje med med EU-kommisionens huvudrekommendationer ”Det är aldrig för sent för lärande” och “ Det finns alltid tid för lärande”. Ändamålet med våra aktiviteter är att etablera ett effektivt utbildningssystem som kan övervinna hinder för utbildning/träning, skynda på erkännandet av resultat från lärande av formella, informella och icke formella metoder och för att uppmuntra till aktivt deltagande även för de som marginaliserats, och kanske exkluderats från lärande.

Kontakt

Hemsida: montesca.eu

Säte: Città di Castello, Italien

Kontaktperson: Nicoleta Susanu

E-post: europrojects@montesca.it

Stichting Hogeschool Utrecht [Utrecht Universitet för Tillämpad Vetenskap] (Nederländerna)

HU University of Applied Sciences är ett ambitiöst universitet i en dynamisk omgivning. Universitetet erbjuder utbildning, och driver forskning. Vi utbildar till yrken som arbetsmarknaden behöver och är kopplade till Utrecht regionen.
Kopplingen mellan utbildning, forskning och yrkesmarknaden sätter regionalt avtryck.

Kontakt

Hemsida: international.hu.nl

Säte: Utrecht, Nederländerna

Kontaktperson: Raymond Slot

E-postl: raymond.slot@hu.nl

Universidade do Algarve (Portugal)

Algarves universitet (UAlg), grundades 1979, i Portugals sydligaste region. Lokaliserat till fyra campus, Gambelas, Penha o Health, i Faro och ett i Portimão. Över 8500 studenter var inskrivna 2015/2016, UAlgs kärnaktiviteter är undervisning och forskning inom olika vetenskapsområden som vetenskap och teknologi, management och ekonomi, jordbruk och marina vetenskaper, sociala – och nyligen även hälsovetenskaper.

Universitetet i Algarve har 51 utbildningsprogram och 107 efterutbildningar (82 master och 25 doktorandexamina) med 768 anställda lärare och forskningspersonal som driver ett betydande antal forskningsprojekt. Universitetet är profilerat mot fyra områden (marint, hälsa, mat och välbefinnande, konst arv och turism) och med internationella samarbetsprojekt och forskning med olika innovativa idéer som kan bidra till universitets utveckling. Beträffande internationella utbytesprojekt, deltar universitetet i olika Erasmus program sedan 1993 och innehar ett Erasmus Charter.

Universitetets internationella utbyten har underbyggts med framgångsrikt samarbete och partnerskap i ett flertal projekt och samarbeten med livslångt lärande program (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), Erasmus Mundus (EMA1 och EMA2), Tempus, Alfa, Atlantis, Edulink och Erasmus + (KA1, KA2 och KA3). UAlg har undertecknat mer än 150 bilaterala överenskommelser med institutioner för högre utbildning över världen.

Kontakt

Hemsida: ualg.pt

Säte: Faro, Portugal

Kontaktperson: Joana Vieira dos Santos

E-post: jcsantos@ualg.pt

CESIE (Italy)

CESIE är en idéell organisation, grundad 2001, som inspirerats av  den italienska sociologen Danilo Dolcis (1924-1997) arbeten och teorier. CESIE strävar efter att engagera folk, civilsamhället och institutioner att implementera projekt med olika tema för att främja växt och utveckling genom att alltid värdesätta mångfald med respekt för etik och mänsklig utveckling.
Vår MISSION är att främja tillväxt genom innovativa utbildningsprojekt som engagerar och gör människor delaktiga.

Våra mål:

  • Att främja livslångt lärande i Europa över landsgränser involverande lokalsamhällen.
  • Att främja metoder för hållbar utveckling i närområdet och bortom genom träning och utveckling.
  • Att fostra framåtskridande och innovation inom högre utbildning och forskning.
  • Att stödja mobilt lärande för människor i alla åldrar, över gränser och sektorer.
  • Att tillgodogöra  sig anpassade  goda internationella erfarenheter  och metoder  för att stimulera lokal tillväxt.

Som ett Europeiskt center för studier och initiativ, är organisationen dedikerat till att främja forskning och utveckling och att öka och förbättra framtidsorienterade innovativa processer inom utbildning, sociala, ekonomiska och kulturella sfärer genom samarbete som skär på tvärs mellan en heterogen samling områden och sektorer.

Kontakt

Hemsida: cesie.org

Säte: Palermo, Italy

Kontaktperson: Ruta Grigaliunaite

E-mail: ruta.grigaliunaite@cesie.org

Agrupamento de Escolas João de Deus [Lärar utbildnings Center] (Portugal)

Utbildningscentret  Ria Formosa (En sammanslutnings av skolor i samhällena Faro och  Olhão) grundades 1993 efter gemensamt beslut av olika skolor i området.

Utbildningscentret  Ria Formosa sorterar  under utbildningsministeriet och  Secondary School Group João de Deus i Faro.

Centret hanterar, samordnar och främjar utbildning av lärare. Utveckling av utbildningen möter olika utbildningsbehov och blir resursinvesteringar för olika utbildningsaktörer.

Kontakt

Hemsida: aejdfaro.pt

Säte: Faro, Portugal

Kontakt person: José M. Ribeirinho Alves da Cunha

E-post: ribeirinhoalves@gmail.com

Maharishi School Trust Limited (United Kingdom)

Maharishiskolan är grundad av Maharishi Mahesh Yogi och erbjuder en medvetandebaserad utbildning där eleverna och lärarna dagligen utövar Transcendental Meditation. Våra elever delar förtjänstfullt med sig av sina erfarenheter till glädje för besökare från hela världen. Eleverna har en anmärkningsvärd kunskapstörst, glädje och en djup förståelse för livets djupaste principer. Dessa elever verkar vara i en fin balans och fungerar i det stora hela på ett sätt som man sällan ser i vanliga skolor.

Kontakt

Hemsida: maharishischool.com

Säte: Lancashire, United Kingdom

Kontakt person: Phil Mitchell

E-post: pmitchell@maharishischool.com

Stichting Maharishi Onderwijs Nederland (Nederländerna)

Förskola, låg och mellanstadieskolan MBS “ The Fountain”  (för barn mellan 4-12 år) är en liten offentligt finansierad skola i Lelystad, Nederländerna. En förskola (2-4 års ålder) är knuten till skolan. Skolan har funnits sedan 1986 och sorterar under sin huvudman styrelsen för Stiftelsen Maharishi Onderwijs Nederland. Quiet Time med Transcendental Meditation har varit en del av läroplanen sedan skolan startade.
Kunskaps och inlärningsaspekten (vad du lär) är viktigt i alla skolor, vad denna skola gör är att den också lägger stark vikt på kunskapen om vem du är och hur du kan utveckla denna kunskap från stillheten inom dig själv. Meditation hjälper till att skapa en vänlig och positiv miljö som stödjer eleven i sin personliga utveckling.

Kontakt

Söte: Lelystad, Nederland

Contact person: Gerrie Lucassen

E-post: geluca@hccnet.nl

Maharishi Foundation England (United Kingdom)

Maharishi stiftelsen är en utbildningsorganisation som grundades augusti 1975 och har registrerats av Charity Comission of England and Wales sedan oktober 1975 ( registreringsnummer: 270157).

Målet för stiftelsen är att främja utbildning av allmänheten genom kurser och tjänster av högsta kvalitet med att  utveckla individens fulla mentala och kreativa kapacitet.

Uppkallad efter sin grundare Maharishi Mahesh Yogi, erbjuder stiftelsen kurser i Transcendental Meditation som den enda officiella organisation som erbjuder dessa kurser i Storbritannien.

Några siffror:

Mer än 200000 personer från livets alla  områden har lärt sig TM  över de senaste 40 åren.
60 center över hela landet erbjuder TM kurser till allmänheten.
450 TM lärare av dessa håller omkring hälften  regelbundet kurser.
TM lärarna har sinsemellan en bred utbildningserfarenhet i olika sammanhang. De flesta undervisar individer från allmänheten (inklusive hemlösa), andra har lärt ut TM i skolor, college, näringslivet, hälsovården, boende för hemlösa och i fängelser.

HUVUDSAKLIGA AKTIVITETER:

  • Erbjuda kurser i TM.
  • Uppmuntra och stödja oberoende akademiska institutioner att genomföra vetenskaplig forskning om nyttan av Transcendental Meditation och dess avancerade tekniker.
  • Försäljning av naturliga ört produkter från det gamla kunskapen om preventions orienterad hälsovård känd som Maharishi Ayurveda.

Kontakt

Hemsida: uk.tm.org/maharishi-foundation-uk

Säte: United Kingdom

Kontakt person: Mirta Castellaro

E-post: mirtacastellaro@yahoo.com

APEJAA – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola João Afonso De Aveiro (Portugal)

APEJAA (Parents Association of EB2/3 João Afonso de Aveiro) har som huvudsyfte att stödja och representera Föräldrarna från den här Skolan och söka bidra till skapandet av ett vitalt, kvalificerat och lyckligt Utbildningssamfund.

APEJAA består av föräldrar som frivilligt söker, tillsammans, ett organiserat sätt att bidra till deras skola och elevers framgång, både som medlemmar och som aktiva medlemmar av styrande organ.

Som en föräldraförening till João Afonso de Aveiro Preparatory School, har den funnits sedan 1976, och är därmed en av de äldsta i landet. 2016 reglerade APEJAA sin situation med sikte på lagstiftningen med kraft att följa skolans namnbyte till den nuvarande nomenklaturen. EB2 / 3 João Afonso de Aveiro har i nuläget 810 elever uppdelade i 33 olika klasser och den respektive Utbildningssamfundet.

Kontakt

Hemsida: agrupamentodeescolasdeaveiro.pt

Säte: Aveiro, Portugal

Kontaktperson: Maria João Magalhães

E-post: apejaaprjeurope@gmail.com

Cooperativa Cultural Ciencia Tecnologia Vedica Maharishi, CCCT (Portugal)

Koperationen Cultural Maharishi har sikte på att expandera och föra vidare alla Maharishi Mahesh Yogi’s Vediska Teknologier till förmån för Samhället och Mänskligheten, och därmed främja samhällelig sammanhållning, välbefinnande och bättre livskvalitet i Portugal, ansträngningslöst och oavsett trossystem, såsom Transcendental Meditation, Maharishi Ayurved (Hälsa), Maharishi Sthapatyaved (Arkitektur), TM-Sidhis (Yoga) och Yagya.

Kontakt

Hemsida: meditacao-transcendental.pt

Säte: Lissabon, Portugal

Kontakt person: Paulo Côrte-Real

E-post: corte_real@live.com.pt

MIKI – SVERIGE [Maharishi Institut for Kreativ Intelligen] (Sverige)

Maharishi Institut för Kreativ Intelligens (MIKI) är en ideell förening som registrerades av Skatteverket 1978-02-08 med organisationsnumret 800204-3637. Föreningens verksamhet är ej politisk eller religiös. Föreningens verksamhet är ej vinstdrivande.

Föreningen skall bedriva undervisningsverksamhet och målsättningen är således utbildning gentemot allmänheten, och att erbjuda en kontinuerlig vidareutbildning. Detta genom att erbjuda kurser som främjar personlig utveckling, hälsa och kreativ förmåga med hjälp av Transcendental Meditation (TM) och relaterade fördjupningskurser. Föreningen stöttar även internationell verksamhet inom området.

Över 85000 tusen svenskar har lärt sig Transcendental Meditation (TM) över åren och omkring 30 aktiva instruktörer håller kurser regelbundet över landet.

Kontakt

Hemsida: transcendental-meditation.se

Säte: Sweden

Kontakt person: Thomas Nordlund

E-mail: tho.no@telia.com

Stichting Maharishi Vedisch Instituut (Nederländerna)

Maharishi Vedic Institute (MVI) är en ideell stiftelse som bildades med syftet att tillhandahålla kurser och tjänster av högsta kvalitet till allmänheten, att utveckla hos varje individ full mental och kreativ potential genom Transcendental Meditation, dess tilläggstekniker och kunskapsprogram som utlärda av Maharishi Mahesh Yogi.

MVI är den enda organisationen med tillstånd att erbjuda dessa kurser i Nederländerna.

Kontakt

Hemsida: nl.tm.org

Säte: Vlodrop, Nederland

Kontaktperson: Conny Postel

E-post postelc@hetnet.nl