Tillvägagångssätt

Transcendental Meditation är en mycket gammal, enkel och naturlig teknik, förd fram i ljuset av Maharishi Mahesh Yogi, en av de främsta Vediska lärda männen och han uppmuntrade representanter från den moderna vetenskapen att forska på effekten av utövandet av Transcendental Meditation på sinnet och kroppens välbefinnande. TM® har lärts ut i hela världen i snart 60 år.

Fördelar

Quiet Time/TM-programmet, implementerad i en skolmiljö är ett mycket effektiv tillvägagångssätt för hela skolan inbegripande lärare och elever, för att främja social integration, tolerans, icke-diskriminering, respekt och förståelse bland olika folkslag, för att ge en grund för att motverka mobbning, våld och våldsam radikalisering och att främja interkulturell förståelse och dialog.

Programmet främjar en framgångsrik integrerad utbildning för alla elever, inklusive dem med speciella behov, genom att skapa inlärningsmiljöer i skolan där en anda av inkluderande och ömsesidigt stöd får näring och där alla elevers talanger utvecklas.

Den förbättrar även starkt ledarskap, bemyndigande, motivation och innovativ högkvalitativ undervisning, ökar återhämtningsförmågan och minskar utbrändhet, ökar mental hälsa och emotionell intelligens.

 

I synnerhet är den förväntade inverkan på de olika nivåerna av utbildning:

Minska våld, mobbning, skolk, avstängning och antalet som hoppar av

Studenter har rapporterat förbättrad moralisk förmåga, ökad tolerans, ökad acceptans av andra, bättre impulskontroll, och ökad självkänsla. Dessa rön är överensstämmande med rapporter om förbättrat elevbeteende, inkluderande, mindre mobbning och våldsamheter, färre regelbrott, och ett lägre antal avstängningar och regleringar, minskad användning av tobak, alkohol och illegala droger, minskat skolk, minskat antal av för tidiga avhopp från skolan. Alla ovan förväntade effekter, som baseras på omfattande erfarenhet med implementering och rapporter från tidigare publicerade peer-review undersökningar, stödjer projektets primära mål, som är att genom utbildning förhindra radikalisering, skapa en mer inkluderande inlärningsmiljö och att främja det grundläggande värdet icke-diskriminering, tolerans och rättvisa att växa i samhället som en konkret grund för socialt inkluderande och att förhindra radikalisering och våld.

Ökat välmående i skolsamfundet

Skolsamfundets hälsa kommer också att påverkas, som påvisats genom lägre nivåer av ångest och depressioner, minskade stressrelaterade hälsoproblem, såsom högt blodtryck, inslulinresistens, metaboliskt syndrom, sömnlöshet, depression och neuroticism. Resultatet är en generellt förbättrad hälsa och ett större motstånd mot sjukdomar. Studier har också visat förbättringar i H-reflexen, snabbare reaktionstid, och snabbare återhämtning från stress. Dessa rön är överensstämmande med rapporter av förbättrad idrottslig förmåga.

Ökade akademiska och beteenderesultat mellan studenter

Många av riskfaktorerna förenade med minoriteter, migranter och socialt missgynnade elever kommer att reduceras. Sedan 1970-talet har vetenskapliga studier visat att studenter visar signifikanta förbättringar i akademiskt presterande i kärnämnen, såsom matematik och språk, inbegripande elever i lågpresterande grupper. Andra rapporterade fördelar, ökad hjärnintegration, ökad kreativitet, ökat fokusuppmärksamhet, bättre arbetsminne, minskade symptom på attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), ökade intagningsnivåer på högre utbildningar, och minskat antal av för tidiga skolavopp.

Minskat antal av för tidiga skolavhopp

Vi förväntar oss att resultaten av detta projekt ska bekräfta resultaten av tidigare studier, som har rapporterat om nivåer som fallit från 20,5% till 5,1% inom ett års tid. Även om detta projekt bara uppnår en bråkdel av tidigare resultat kommer påverkan på utbildningen inom EU att bli högst signifikant.

Ökad prestation bland administrativ personal, lärare, och personal och förmåga att ta hand om mångfald och elever.

Det är allmänt erkänt att kvaliteten på lärandet i en skola har en signifikant påverkan på elevernas prestationer och tillfredsställelse.

Undersökningarna på Quiet Time/TM-programmet rapporterar i allmänhet signifikant minskad psykisk ohälsa, inklusive minskad ångest, depressioner, och känslomässigt lidande. Speciella resultat rapporterade för lärare och stödpersonal, inkluderar, minskad upplevd stress, minskad depression, och minskad generell lärarutbrändhet. Dessutom, förbättringar såsom, ökad jobbtillfredsställelse, bättre relationer med medarbetare, minskat antal med högt blodtryck, minskad lärarfrånvaro och omsättning, och färre dagar av sjukfrånvaro har också rapporterats. Rektorer rapporterar att på bara några veckor har skolklimatet förbättrats som en följd av lärarnas utövande av Transcendental Meditation. Lyckligare, glada, entusiastiska lärare kommer att ha en stor positiv påverkan över Europa.

Att skapa entreprenörsanda bland Europas unga medborgare

En nations största tillgång är dess innevånares kreativitet och intelligens. Efterhand som fler och fler studenter får ökad hjärnintegration, kreativitet och intelligens, och fler och fler studenter bedriver högre utbildningar som ett resultat av medverkan i Quiet Time/TM-programmet, förväntar vi oss att se en signifikant ökning av företagande och nationell produktivitet när de väl kommer ut i arbetslivet.