Projektet

Projektet EUROPE fokuserar på implementering i ett bredare europeiskt sammanhang känd som Quiet Time-programmet baserat på Transcendental Meditation (Quiet Time/TM) för skolor, som har potentialen att bidra till nationella och europeiska strategier som svar på Parisdeklarationen (1, 2), som är ett förhållningssätt för hela skolan för att främja socialt inkluderande, tolerans, icke-diskriminering, personlig utveckling och andra faktorer som förhindrar våldsam extremism, och leder till en generell vägledning för en bevisad policy handlingar/instruktioner på europeisk och nationell nivå, således hjälpa till att främja utbildningens roll, i att främja jämställdhet, social sammanhållning, vårda ömsesidig respekt och förankra grundläggande värderingar i samhället.

Det här originella, okonventionella, banbrytande, elevcentrerade tillvägagångssättet i utbildningens område, utbildning och ungdom, riktar in sig på grundorsaken till negativ attityd och våld och främjar tolerans mellan olika folkslag genom att främja det psykosociala välbefinnandet bland studenter, även de med socialt missgynnad bakgrund, och genom att låta dem få erfarenhet av djup inre frid och lugn, och därigenom ge deltagarna den enande upplevelsen av källan till all mångfald. Quiet Time/TM programmet är enkelt att implementera på alla utbildningens nivåer, lätt att lära och religion och filosofiskt neutralt.

Mål

Det generella målet för EUROPE-projektet är att sträva uppåt, uppnå relevans, styrka och skalbarhet och sprida Quiet Time/TM förhållningssättet i olika europeiska sammanhang.

Det specifika målet av EUROPE-projektet är att anpassa och överföra den utvalt goda tillämpningen, i 3 länder (Nederländerna, Sverige och Portugal), i åtminstone 1 skola per land, med minst 150 elever per skola (10 år, till slutet av gymnasieskolan), sikta på skolor med minoritetselever eller sådana med missgynnad invandrarbakgrund.

Aktiviteter

Projektets huvudsakliga mål är därför:

 • Implementering av Quiet Time/TM-programmet i skolan i ett europeiskt sammanhang.
 • Uppskatta Quiet Time/TM-programmets förmåga att:

– skapa en inkluderande inlärningsmiljö och att minska våld

– stödja lärare och andra pedagoger i att ta hand om den ökande mångfalden bland studenter

 • Utvärdera Quiet Time/TM-programmet från ett policyutvecklande perspektiv genom att bevisa att den är sund och praktisk.
 • Sprida rön om implementeringen och utvärderingsramen för att stödja transnationellt samarbete mellan projektets parter och europeiska departement, beslutsfattare, och viktiga intressenter, intresserade i projektets resultat, skapa medvetenhet om Quiet Time/TM-programmet och det etablerade strukturstödet och anbud.
 • Dra policyslutledningar genom internationellt samarbete inklusive utbildningsministrar, som leder till en manual om bästa praxis och en generell vägledning för bevisbaserad policyvägledning.
 • Etablera hållbara stödfunktioner, inklusive ett europeiskt expertcenter för implementerandet av Quiet Time/TM- programmet.

Målgrupper

EUROPE-projektets specifika målgrupper är:

SKOLUTBILDNING
 • Elever: Speciellt socialt missgynnade elever från 10 år till sista året på gymnasiet, med sikte på skolor med en hög andel av social missgynnade elever, inklusive elever med lägre studieresultat och migranter och etniska minoriteter
 • Lärare och pedagoger, ett högt antal av dem som visar en hög andel stress, ångest, depression och utbrändhet.
 • Ett bredare skolsamfund: eftersom Quiet Time/TM-programmet är ett tillvägagångssätt för hela skolan, kommer alla elever att ha fördel av projektet, inklusive elever med lägre studieresultat och med en socialt missgynnad bakgrund.
POLICYNIVÅ
 • Beslutsfattare inom skolutbildning
 • Utbildningssektorn på nationell nivå
INTRESSENTERS SAMFUND
 • Ungdoms/student nätverk och föreningar
 • Huvudföreningar
 • Föräldraföreningar, skolleverantörer
 • Civilorganisationer
 • Andra organisationer i utbildningssektorn
 • Organisationer som arbetar med migranter.
INDIREKTA MOTTAGARE

Vetenskapliga samfund, beslutsfattare, inkluderande av områden andra än utbildning – inkluderande statliga specialister – intressenter och intresserade yrkesgrupper (dvs. lärare, rektorer, styrelsemedlemmar), Studentföreningar, Rektorsföreningar, Huvudföreningar, Föräldraföreningar, universitet, utbildningsinstitutioner, ungdoms/studentnätverk, organisationer som arbetar med migranter och allmänheten.