Resultat

Fältarbete

Sammanfattning av aktiviteter i Portugal, Sverige och Nederländerna

Quiet Time/Transcendental Meditation (QT/TM) lägger till, i början och slutet av skoldagen, några minuter av en enkel vetenskapligt dokumenterad teknik. Denna teknik, Transcendental Meditation (TM) är en, naturlig och ansträngningslös teknik som har lärts av miljontals människor från olika religioner, kulturer och utbildningsnivåer. Ingen förändring av läroplanens innehåll krävs. Elever som anmäler sig frivilligt och vars föräldrar ger sitt godkännande, utövar TM-tekniken under Quiet Time medan de andra eleverna är sysselsatta med en annan aktivitet som inte är kopplad till skolan, såsom att läsa eller vila.

I Portugal, Sverige och Nederländerna, har runt 300 rektorer, lärare och skolpersonal fram till nu lärt sig Transcendental Meditation, som ett första steg att implementera Quiet Time TM programmet på skolor runtom i Portugal, Nederländerna och Sverige.

Presentation för föräldrar och utbildning

Projektet får stort stöd från föräldrarna. Genom aktiviteter från föräldraföreningen APEJAA, partner till EUROPE-projektet i Aveiro (PT), har utbildning för 44 föräldrar genomförts och för tillfället finns det i hela Portugal 9 skolor intresserade av att implementera programmet.

Presentation för studenter och utbildning

Under EUROPE-projektets gång har omkring 300 studenter (ålder 10-18) och ungefär 170 (ålder 5-9) lärt sig Transcendental Meditation fram till nu, och 5 skolor implementerar Quiet Time TM programmet i de deltagande länderna.

I början och slutet av skoldagen, utövar eleverna 10-15 minuter Transcendental Meditation.

Erfarenheter

Erfarenheter från föräldrar

Vad föräldrarna tycker om Quiet Time /Transcendental Meditation?

Erfarenheter från elevernas föräldrar efter kursen i Transcendental Meditation (TM).

Ladda ner ►

Erfarenheter från lärare och elever

Quiet Time med Transcendental Meditation i en skola i Portugal.

Ladda ner ►

Tredje regionmötet UNESCO

Presentation av EUROPE-projektet på det tredje regionmötet från UNESCO-associerade skolor i Algarve, Portugal 24 januari 2018 – Faro.

Ladda ner ►

Presentation av QT/TM på de nationella mötena TEIP

EUROPE-projektet (P3-P10) var inbjudna av DGE för att den 17 februari presentera QT/TM på den nationella TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) konferensen i Lissabon, som ett redskap att hjälpa skolor, som pga. deras sociala och ekonomiska egenskaper, har problem inom utbildningen som uppmanar till specifika interventioner.  Som ett resultat av detta har en skola från Lissabonområdet redan nu börjat med de första stegen i att implementera Quiet Time TM.

Ladda ner ►

Synergier med andra nationella program i Portugal

Vår implementerande skola är en del av TEIP-programmet (Territorio Educativo de Intervenção Prioritária) för problemskolor i Portugal. På grundval av resultatet av EUROPE-projektet, och inspirerade av Utbildningsministeriet i Portugal, beslöt skolans rektor och biträdande rektor att införa QT/TM i skolans ”Plano de Melhoria” som en åtgärd inom TEIP:s  fleråriga förbättringsplan för att hjälpa till att minska problem och förbättra resultaten.

Detta kommer att synliggöra QT/TM på nationell nivå och varje skola i TEIP kommer också att ha möjlighet att välja att anta QT/TM som ett redskap i deras ”Plano de melhoria”

Ladda ner ►

Artiklar

EUROPE folder

Foldrar

EN – IT – NL – PT – SV

Intervju från portugisisk nationell TV (RTP1) om EUROPE-projektet

Projektet har uppmärksammats av nationell press. I juni 2017 genomfördes en intervju av nationell TV i Portugal (RTP1) om EUROPE-projektet i skolor där man hade med Sergio Vieira från Universitetet i Algarve (P3). Efter att intervjun blev sänd i nationell TV, kontaktade andra skolor Universitetet i Algarve och visade intresse av att börja med programmet.

Final conference of the EUROPE project

The final EUROPE conference held on 29th November 2018, Brussels was attended by teachers, policy makers, educational authorities from all across Europe, representatives from the European Commission, and all those interested in the Quiet Time based on Transcendental Meditation programme, in education and in social inclusion. Teachers and school principals from Portugal, Sweden and the Netherlands talked about their experiences during the EUROPE project and scientific results from the EUROPE implementation were presented. Evaluation revealed that implementing the QT/TM approach within the school environment contributes to decreasing violence in schools and society and increasing tolerance and social inclusion by promoting students’ and teachers’ well-being.