Resultat

  • Quiet Time/TM programmet implementerat och utvärderat i Holland, Sverige och Portugal i åtminstone 1 skola per land, omfattande minst 150 elever per skola.
  • Rapport av utvärderingen av fördelar:

– för elever, med olika mått av: stress, ångest, negativt beteende, våld, icke-diskriminering, respekt och förståelse, positiva prosociala resultat, såsom tolerans, moraliskt resonemang, återhämtningsförmåga, samarbetsförmåga, och akademisk prestation.

– för lärare: självförtroende, motivation, tolerans och flexibilitet, upplevd stress, nivåer av ångest och mentala hälsoproblem, arbetstillfredsställelse och grad av utbrändhet.

– för hela skolsamfundet: skolans atmosfär, hela inlärningsmiljön, våld och mobbing.

  • Vetenskapliga artiklar publicerade i branschtidskrifter, på webbsidor och presentationer på seminarier och kongresser för att få kunskap om Quiet Time/TM programmet och projektets resultat och utvärdering;
  • Manual för hur man bäst praktiserar och en plan med vägledande policies för implementeringen av Quiet Time/TM programmet i andra sammanhang;
  • Online support infrastrukturer och intresseföreningar innefattande lärare, huvudlärare, pedagogiska koordinatorer, skolans föräldrarepresentanter, studentföreningar, huvudföreningar, föräldraföreningar, beslutsfattare och andra intresseorganisationer på gräsrotsnivå för att hålla dem uppdaterade, genom alla spridningskanaler, om resultaten och att få dem uppdaterade på tillvägagångssättet av implementeringen av Quiet Time/TM i skolorna.
  • Skapande av varaktiga stödstrukturer, inbegripande ett europeiskt expertcenter för implementerandet av Quiet Time/TM programmet, för att tillhandahålla långvarig support för utvecklingen av EUROPE-projektet i större skala.

Långsiktig Systemisk Inverkan

EUROPE-projektet siktar på att stimulera policyhandlingar som kommer att ha en mätbart kvantitativt systematisk inverkan på utbildning, inte enbart i de länder med delaktiga partners i detta projekt, men även i andra europeiska länder. Målet är att skapa ett utbildningssystem i Europa där varje elev kan förverkliga sin fulla potential i en inkluderande skolmiljö.

I själva verket, kommer fördelarna av Quiet Time/TM-programmet inte enbart att nå migranter, minoriteter och socialt missgynnade elever, utan alla studerande eftersom detta närmande inbegriper hela skolgemenskapen, därför inverkar den även på utbildningssystemet på en kvalitativ nivå, med alla elever, lärare, personal, administratörer, föräldrar, och hela samfundet som drar fördelar från effekterna. Dessutom är programmet tillämpligt på alla utbildningsnivåer, inklusive ECEC, förskolan, grundskolan, mellanstadiet, gymnasiet, individuella programmet, VET, vuxenutbildningar, ungdomsvård och yrkesutbildningar.