Het Project

Het EUROPE-project richt zich op de implementatie in een bredere Europese context van een nieuwe aanpak voor scholen, bekend als het programma van Stiltetijd ingevuld door Transcendente Meditatie (het Stiltetijd/TM programma  – Quiet Time/TM programme), die potentieel kan bijdragen aan nationale en Europese strategieën in reactie op de Paris Declaration (1, 2); de gehele school is betrokken bij deze bewezen benadering voor het bevorderen van sociale integratie, tolerantie, non-discriminatie, persoonlijke ontwikkeling en andere factoren die gewelddadig extremisme voorkomen, en het is de bedoeling dat dit zal leiden tot een draaiboek voor ‘evidence-based’  beleidsmaatregelen op Europees en nationaal niveau, waardoor het onderwijs versterkt aandacht krijgt voor haar rol in het bevorderen van gelijkheid, sociale cohesie, wederzijds respect en het integreren van fundamentele waarden in de samenleving.

Deze originele, onconventionele, pionierende, leerlinggerichte aanpak op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, pakt de belangrijkste oorzaak aan van negatieve attitudes en geweld en bevordert tolerantie tussen verschillende groepen door het psychofysiologische welzijn van leerlingen te bevorderen, ook van leerlingen uit kansarme milieus. Deze methode maakt de ervaring van diepgaande innerlijke rust en kalmte mogelijk die de deelnemers de verenigende, verbindende ervaring geeft van de bron van alle diversiteit. Het Stiltetijd/TM programma is gemakkelijk te implementeren op alle niveaus van onderwijs, gemakkelijk te leren, en religie en filosofie neutraal.

Doelstelling

Het algemene doel van het EUROPE-project is om de relevantie, impact en schaalbaarheid te evalueren van de Stiltetijd/TM benadering en deze aanpak in verschillende Europese landen te verspreiden.

De specifieke doelstelling van het EUROPE-project is het aanpassen en overdragen van deze gekozen ‘good practice’ in 3 landen (Nederland, Zweden en Portugal), in ten minste 1 school per land, met minstens 150 leerlingen per school (in de leeftijd van 10 jaar tot einde middelbare school), speciaal gericht op scholen met leerlingen uit minderheidsgroepen, uit kansarme milieus of met migrantenachtergrond.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het project zijn:

 • Implementatie van het Stiltetijd/TM programma in de scholen in een Europese context.
 • Evaluatie van de bijdrage die het Stiltetijd/TM programma kan leveren aan:

– het creëren van een op integratie gerichte leeromgeving en het verminderen van geweld en gewelddadige radicalisering

– het ondersteunen van leraren en andere opvoeders bij het omgaan met de toenemende diversiteit van leerlingen

 • Evaluatie vanuit een beleidsontwikkelingsperspectief van het Stiltetijd/TM programma.
 • Disseminatie van de resultaten van de implementatie en het beoordelingskader ter ondersteuning van transnationale samenwerking tussen de betrokken partijen in het project en de Europese ministeries, beleidsmakers en belangrijkste stakeholders, die geïnteresseerd zijn in het resultaat van het project, om het Stiltetijd/TM programma en de al bestaande ondersteuning hiervoor bekendheid te geven.
 • Beleidsconclusies door internationale samenwerking, onder meer met Ministeries van Onderwijs, en het vastleggen van een handleiding van ‘best practices’ en een algemeen draaiboek voor ‘evidence-based’ beleidsadvies.
 • Het opzetten van een duurzame ondersteuningsstructuur, waaronder een Europees expertisecentrum voor de implementatie van het Stiltetijd/TM programma.

Doelgroepen

De specifieke doelgroepen van het EUROPE project zijn:

SCHOOL ONDERWIJS
 • Leerlingen: in het bijzonder kansarme leerlingen vanaf 10 jaar tot en met het einde van het voortgezet onderwijs, gericht op scholen met een hoog percentage kansarme leerlingen , waaronder leerlingen met lagere leerresultaten en met migranten- en minderheidsachtergrond.
 • Leraren en onderwijzend personeel, waarvan een aanzienlijk aantal een hoog stress niveau, angst, depressie en burnout laat zien.
 • Bredere schoolgemeenschap: de Stiltetijd/TM benadering betrekt de hele school bij dit programma, de uiteindelijke begunstigden van het project zijn alle leerlingen, waaronder studenten met een lagere leerresultaten en met een kansarme sociale achtergrond.
BELEIDSNIVEAU
 • Beleidsmakers in schoolonderwijs
 • Onderwijssector op nationaal niveau
GEMEENSCHAP VAN STAKEHOLDERS
 • Jeugd- en leerlingnetwerken en -verenigingen
 • Netwerken van Schooldirecteuren
 • Ouderverenigingen, schooldienstverleners
 • Maatschappelijke organisaties
 • Andere organisaties die werkzaam zijn in de onderwijssector
 • Organisaties die met migranten
INDIRECTE VOORDELEN VOOR

Wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers, met inbegrip van beleidsmakers op andere gebied dan onderwijs – met inbegrip van overheidsspecialisten – belanghebbenden en geïnteresseerde professionals (bijvoorbeeld docenten, directeuren, bestuursleden), studentenverenigingen, netwerken van schooldirecteuren, ouderverenigingen, universiteiten, opleidingsinstituten, jeugd/leerling/studentennetwerken, organisaties die werken met migranten en het grote publiek.