Onze Benadering

Transcendente Meditatie is een heel oude, eenvoudige en natuurlijke techniek, die weer aan het licht gebracht is door Maharishi Mahesh Yogi, een Vedische leermeester die aanmoedigde dat modern wetenschappelijk onderzoek werd gedaan om het effect van de beoefening van Transcendente Meditatie op het welzijn van lichaam en geest te bestuderen. TM® wordt al ongeveer 60 jaar wereldwijd onderwezen.

Voordelen

Het Stiltetijd/TM programma is, geïmplementeerd in een schoolomgeving, een zeer effectieve benadering voor de hele school, voor docenten én leerlingen om sociale integratie, tolerantie, non-discriminatie, respect en begrip tussen diverse groepen te bevorderen, en de basis te vormen voor het voorkomen van pesten, geweld en gewelddadige radicalisering en het bevorderen van intercultureel begrip en dialoog.

Het programma bevordert succesvol geïntegreerd onderwijs voor alle leerlingen, met inbegrip van leerlingen met speciale behoeften, door scholen lerende gemeenschappen te maken waarin een gevoel van integratie en wederzijdse ondersteuning wordt gekoesterd en waarin de talenten van alle leerlingen worden bevorderd.

Ook vergroot en versterkt het leiderschap, mondigheid, motivatie en innovatief kwalitatief hoogwaardig onderwijs, verhoogt veerkracht en vermindert burn-out, verbetert de geestelijke gezondheid en emotionele intelligentie.

Met name is de verwachte impact op de verschillende opleidingsniveaus:

Vermindering van geweld, pesten, spijbelen, schorsing en vroegtijdig schoolverlaten

Studenten rapporteren verbeterd moreel redeneren, verhoogde tolerantie, verhoogde acceptatie van anderen, betere impulscontrole en een groter zelfbesef. Deze resultaten komen overeen met rapportages over verbeterd leergedrag, waaronder minder pesten en gewelddadig gedrag, minder overtredingen van de schoolregels en lager aantal schorsingen en verwijderingen, verminderd gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs, minder spijbelgedrag, minder vroegtijdige schoolverlaters. Al deze verwachte effecten, die zijn gebaseerd op uitgebreide ervaring met implementatie en verslagen van eerder gepubliceerd peer-reviewed onderzoek, ondersteunen het primaire doel van dit project, namelijk het voorkomen van radicalisering door onderwijs, het scheppen van een meer open, op integratie gerichte leeromgeving en het bevorderen van de fundamentele waarde van non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid en gelijkheid, waardoor het onderwijs in de maatschappij zal uitgroeien tot een concrete basis voor sociale integratie om radicalisering en geweld te voorkomen.

Verbeterde gezondheid van de schoolgemeenschap

Ook de gezondheid van de schoolgemeenschap zal beïnvloed worden, zoals blijkt uit   lagere niveaus van angst en depressie, vermindering van stressgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk, insulineresistentie, metabolisch syndroom, slapeloosheid, depressie en neuroticisme. Het resultaat is algehele verbeterde gezondheid en grotere weerstand tegen ziekte. Onderzoek heeft ook verbeteringen gerapporteerd in H-reflex, snellere reactietijd en sneller herstel van stress. Deze resultaten zijn consistent met rapportages van verbeterde atletische vaardigheden.

Verbeterde schoolresulaten en verbeterd gedrag bij leerlingen

Veel van de risicofactoren die in verband gebracht worden met minderheden, migranten en kansarme studenten zullen verminderen. Sinds de jaren zeventig heeft onderzoek aangetoond dat studenten aanzienlijke verbeteringen laten zien in leerprestaties in kernvakken, zoals wiskunde en taal, en dit betreft ook leerlingen in het lager middelbaar onderwijs. Andere gerapporteerde voordelen zijn o.a.: verhoogde integratie van de hersenen, grotere creativiteit, verbeterde aandacht, beter werkgeheugen, verminderde symptomen van ADHD, hogere acceptatiepercentages voor hoger onderwijs en een lager percentage  schooluitval.

Verminderd aantal vroegtijdige schoolverlaters

We verwachten dat de resultaten van dit project de uitkomsten zullen bevestigen van eerdere studies, waarin het schooluitvalpercentage  binnen een jaar zakte van 20,5% naar 5,1%. Zelfs als dit project een fractie van eerdere resultaten behaalt, is het effect ervan op onderwijs in de EU zeer belangrijk.

Verbeterde prestaties van bestuur, docenten en medewerkers en het vermogen om te gaan met de diversiteit van leerlingen

Het wordt algemeen erkend dat de kwaliteit van het onderwijs in een school een belangrijke invloed heeft op de prestaties en de tevredenheid van de leerling. Onderzoeksresultaten naar de effecten van het Transcendente Meditatie programma in het algemeen rapporteren aanzienlijk verminderde psychologische problemen, waaronder vermindering van angst, depressieve symptomen en emotionele problemen. Specifieke resultaten gerapporteerd voor docenten en overige schoolstaf zijn onder meer dat minder stress ervaren wordt, bovendien  minder depressie en minder algehele burn-out. Daarnaast zijn er verbeteringen gemeld zoals verhoogde arbeidsvoldoening, betere relaties met medewerkers, vermindering van hoge bloeddruk, minder absenteïsme en personeelsverloop en minder ziektedagen. Schooldirecties rapporteren dat na instructie in Transcendente Meditatie van het lerarenteam het schoolklimaat binnen slechts enkele weken aanzienlijk verbetert. Meer gezonde, gelukkige, enthousiaste leraren zal door heel Europa grote positieve effecten hebben.

Ondernemersgeest aanleren bij de jongeren van Europa

Het grootste potentieel van elk land is de creativiteit en intelligentie van zijn bewoners. Naarmate bij meer en meer studenten de integratie van de hersenen, creativiteit en intelligentie toenemen, en meer studenten verder gaan met  hoger onderwijs als gevolg van hun deelname aan het Stiltetijd/TM programma, verwachten we een significante toename te zien in ondernemerschap en nationale productiviteit zodra zij deel gaan uitmaken van de beroepsbevolking.